Tiêu chuẩn Việt Nam 7270:2003 Đường trắng và Đường tinh luyện

Sugar.com.vn xin giới thiệu Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7270:2003 về đường trắng (đường RS) và đường tinh luyện (đường RE) – yêu cầu vệ sinh

Ngày đăng: 12-09-2017

8,178 lượt xem

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

TCVN 7270 : 2003

ĐƯỜNG TRẮNG VÀ ĐƯỜNG TINH LUYỆN – YÊU CẦU VỆ SINH
White and refined sugars – Hygienic requirements

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các yêu cầu vệ sinh đối với đường trắng và đường tinh luyện.

2. Tiêu chuẩn viện dẫn

TCVN 6329 : 2001 (CAC/RM 4 – 1969) Đường – Xác định sunfua đioxit (theo phương pháp của Monier – Wiliams.

TCVN 7274 : 2003 Xác định asen trong sản phẩm đường tinh luyện bằng phương pháp đo màu.

TCVN 7275 : 2003 Xác định asen và chì trong đường trắng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử.

TCVN 7276 : 2003 Xác định chì trong sản phẩm đường bằng phương pháp so màu.

ICUMSA GS2/3-41 : 1998 Sugar – Enumeration of total mesophilic bacteria (Đường - Định lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí).

ICUMSA GS/2/3-47 : 1998 Sugar – Enumeration of yeast and mould (Đường - Định lượng nấm men và nấm mốc).

AOAC 971.20 Copper and Nickel in tea – Atomic absorption spectrophotometric method (Đồng và niken trong chè. Phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử).

3. Yêu cầu vệ sinh

3.1. Dư lượng SO2

Mức tối đa 70 mg/kg

3.2. Các chất nhiễm bẩn

- Asen (As) 1 mg/kg

- Đồng (Cu) 2 mg/kg

- Chì (Pb) 0,5 mg/kg

3.3. Vi sinh vật

Tên chỉ tiêu

Yêu cầu

1. Tổng số vi sinh vật hiếu khí, CFU/10g, không lớn hơn

200

2. Nấm men, CFU/10 g, không lớn hơn

10

3. Nấm mốc, CFU/10g, không lớn hơn

10

 

4. Phương pháp thử

4.1. Xác định SO2, theo TCVN 6329 : 2001 (CAC/RM 4 – 1969).

4.2. Xác định asen trong sản phẩm đường tinh luyện bằng phương pháp so màu, theo TCVN 7274 : 2003

4.3. Xác định asen và chì trong đường trắng bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử, theo TCVN 7275:2003;

4.4. Xác định chì trong sản phẩm đường bằng phương pháp so màu, theo TCVN 7276 : 2003

4.5. Định lượng tổng số vi khuẩn hiếu khí, theo ICUMSA GS2/3-41 : 1998.

4.6. Định lượng nấm men, theo ICUMSA GS/2/3-47 : 1998

4.7. Định lượng nấm mốc, theo ICUMSA GS/2/3-47 : 1998

4.8. Xác định đồng trong sản phẩm đường bằng phương pháp quang phổ hấp thụ nguyên tử theo AOAC 971.20

Giới thiệu bởi Sugar.com.vn

--------------------------------------------------------------------

Sugar - Đường Cát Trắng

www.Sugar.com.vn

0902471618 (Ms. Ngọc)

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha